البسه بیمار مردانه - زنانه و اطفال
لباس فرم و پوشش کارمندان بیمارستان و اتاق عمل
کیف همراه بیمار از جنس محکم و خوب
محتویات کیف همراه بیمار. قابل تغییر به انتخاب مرکز
www.iromedical.com
info@iromedical.com